Костянтинівський індустріальний фаховий коледж

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

051 - Економіка

     Спеціальність  – займається вивченням проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і управління ними для досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини. Основна мета спеціальності-підготовка висококваліфікованих кадрів вищої та середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Освітньо-професійна програма:

Економіка

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з економіки

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Стипендія:

 • ординарна – 1510 грн;
 • підвищена – 2198 грн.

На спеціальності вивчається:

• Економіка підприємства: закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.
• Фінанси підприємства: організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану підприємства.
• Бухгалтерський облік: організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів
• Статистика: організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.
• Планування та організація діяльності підприємства: освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності підприємства та його підрозділів; набуття вмінь і первинних навичок економічного обґрунтування планових і організаційних рішень.
• Фінансовий облік: нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.
• Інформаційні системи і технології на підприємстві: побудова і функціонування інформаційних систем і технологій на підприємствах, нормативна база, сучасні підходи до їх проєктування і впровадження.
• Економіка і нормування праці: система організаційно-економічних взаємовідносин між працівниками в процесі спільної трудової діяльності; тривалість трудових процесів у часі в конкретних організаційно-виробничих умовах.
• Управління витратами: закономірності формування витрат для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень на підприємстві.
• Економічний аналіз: сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів.
• Ціноутворення: порядок формування ціни на товари та послуги.
• Інвестування: сукупність відносин, що виникають у сфері інвестиційної діяльності на різних рівнях господарювання.
• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: економічні відносини, що виникають в процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій.
• Фінансове планування: методи і прийоми фінансового планування і прогнозування на підприємстві.
• Менеджмент та Управління трудовим потенціалом: система управління організацією, відтворення трудового потенціалу, його формування, розвитку, розподілу та використання.
• Податкова система та Оподаткування та податкова звітність: теоретичні та організаційні засади податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.
• Основи маркетингу та Комунікаційна діяльність: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку, організація просування товару.

072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

     Одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи

Освітньо-професійна програма:

Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Стипендія:

 • ординарна – 1510 грн;
 • підвищена – 2198 грн.

На спеціальності вивчається:

• Економіка підприємства: закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.
• Фінанси підприємства: організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану підприємства.
• Бухгалтерський облік: організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.
• Статистика: організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.
• Банківські операції: теоретичні і прикладні знання про функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.
• Фінанси: суть і характерні ознаки фінансів, їх ро¬ль й місце в економічній системі, засад фінансової політики дер¬жави і механізму її реалізації, сфери і ланки фінансової системи та їх взаємодії.
• Гроші і кредит: грошові та кредитні відносини у ринковій еконо¬міці.
• Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: методики бухгалтерського обліку в банку; відображення у звітності активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат банку; вплив банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результатах його фінансової діяльності, складання фінансової звітності банку.
• Страхові послуги: сутність і роль страхування, організація та розвиток страхового ринку, державне регулювання страхо¬вої діяльності.
• Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах: використання інфор¬маційних технологій у фінансовій та банківській діяльності, систем оброблення фінансової інформації, організація та методологія розв’язання від¬повідних комплексів задач
• Державний фінансовий контроль: принципи організації державного фінансового контролю та основні аспекти методики проведення контрольних дій стосовно різних об’єктів і суб’єктів фінансового контролю на різних рівнях управління державними фінансами.
• Фондовий ринок: сутність та види цінних паперів та фондового ринку, фінансово-економічні відносини, що виникають на фондовому ринку у зв’язку з обігом цінних паперів
• Фінансовий аналіз: теоретико-методологічні основи проведення фінансового аналізу
• Менеджмент та Управління трудовим потенціалом: система управління організацією, відтворення трудового потенціалу, його формування, розвитку, розподілу та використання.
• Податкова система та Оподаткування та податкова звітність: теоретичні та організаційні засади податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.
• Казначейська справа та Державне та регіональне управління: завдання, функції та структура Державного казначейства України, законодавчі і нормативні акти, що регулюють казначейську справу
• Бюджетна система та Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання: бюджетні відносини і характер їх впливу на суспільство, засади бюджетного устрою, технології фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, сформованих в процесі підприємницької діяльності на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані фінансові показники.

076 - Підприємництво та торгівля

      Спеціальність  спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення і розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі і біржової діяльності з використанням традиційних і новітніх методів і набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного виробництва власної справи та бізнес – проєктів.

Освітньо-професійна програма:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з підприємства, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання:

 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Стипендія:

 • ординарна – 1510 грн;
 • підвищена – 2198 грн.

На спеціальності вивчається:

• Економіка підприємства: закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.
• Бухгалтерський облік: організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.
• Статистика: організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.
• Теоретичні основи товарознавства: основні поняття товарознавства, методи пізнання корисності і споживчої цінності товарів, закономірності формування асортименту і вимоги до якості, забезпечення ефективного їх виробництва, обігу та споживання
• Фінансовий облік: нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.
• Ринкові дослідження: методи і процеси дослідження зовнішнього бізнес-середовища
• Підприємницька діяльність: сутність підприємництва як форми господарювання; стратегічний розвиток і формування інвестиційних ресурсів фірми; методика організації і регулювання підприємницької діяльності; проблеми підприємницького успіху і культури бізнесу.
• Ціноутворення: порядок формування ціни на товари та послуги.
• Інформаційні системи і технології в ПТБД: сучасні технологічні засоби для створення інформаційної бази та розв’язування задач у сфері підприємницької діяльності.
• Конкурентоспроможність підприємства: теоретико-методичні та прикладні аспекти оцінювання і управління конкурентоспроможністю підприємства з врахуванням вивчення теорії, вітчизняного і світового досвіду.
• Фінанси підприємства: організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану підприємства.
• Податкова система: теоретичні та організаційні засади податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.
• Планування та організація діяльності підприємства: освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності підприємства та його підрозділів; набуття вмінь і первинних навичок економічного обґрунтування планових і організаційних рішень.
• Менеджмент та Бізнес-адміністрування: система управління організацією, аспекти управління основними сферами бізнес-організації, побудова систем управління окремими бізнес-функціями та в цілому на підприємстві.
• Інфраструктура товарного ринку та Кон’юнктура товарного ринку: склад інфраструктури товарного ринку, роль та функції її основних елементів, напрями діяльності торгово–посередницьких підприємств, специфічних особливостей роботи оптових посередників, теоретичні основи і практичні аспекти оцінювання кон’юнктури ринку та її прогнозування для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності.
• Основи маркетингу: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.
• Комунікаційна діяльність та Торгівельна логістика: організація просування товару, концептуальні засади торгівельної логістики, основних принципів ефективного використання логістики в комерційній практиці підприємств, дослідження особливостей розвитку функціональних областей торгівельної логістики та формування інформаційного забезпечення прийняття ефективних логістичних рішень.
• Інвестиційні проєкти: закономірності і механізм інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіє

 

133 - Галузеве машинобудування

Важко знайти більш широку технічну спеціальність, яка охоплювала б настільки різні по конструкції, принципу роботи та сфері застосування машини. Не існує підприємства в сфері матеріального виробництва, де б не використовувалася вантажопідйомні крани, конвеєри, підйомники, бульдозери, екскаватори, навантажувачі, асфальтоукладальники, елеватори тощо. Машинобудівний завод і морський порт, металургійний комбінат і залізнична станція, будівельна організація і хімічне підприємство, дорожньо-ремонтне управління і сільськогосподарське підприємство – ось лише невелика частина організацій, які виробляють або експлуатують тисячі одиниць різноманітного обладнання.

Потреба у фахівцях даного профілю зростає з кожним роком. Інтенсивність будівельно-монтажних, вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт постійно зростає. Підприємствам сьогодні потрібні фахівці з проєктування, виробництва, технічної діагностики та експлуатації обладнання.

Фахівець з галузевого машинобудування можуть працювати в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, ремонтних службах тощо. Він налагоджує, регулює і ремонтує напівавтоматичні і автоматичні лінії. Запобігає, виявляє та усуває технічні несправності у роботі устаткування. Проводить монтаж, балансування та випробування устаткування. У процесі роботи налагоджує і регулює вузли та механізми. Бере участь у різних видах ремонту.

Освітньо-професійна програма:

1. Галузеве машинобудування 2. Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування.

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі кваліфікованого робітника – 2 роки 10 місяців.

Стипендія:

 • ординарна – 1930 грн;
 • підвищена – 2809 грн.

На спеціальності вивчається:

 • Нарисна геометрія, інженерна графіка та Комп’ютерна графіка: правила розробки, виконання, оформлення та читання конструкторської документації згідно стандартів ЄСКД на кресленні та в програмі автоматизованого проєктування AutoCAD.
 • Теоретична механіка та Опір матеріалів:  види в’язей і напрям їх реакцій, властивості пари сил, умови рівноваги, основні закони тертя, види та характеристики рухів твердого тіла, аксіоми й задачі динаміки, використання отриманих знань при виконанні курсових проєктів та в професійній діяльності.  
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: використання національних, міждержавних і міжнародних стандартів; визначення характеру з’єднань по нормам точності, позначеним на кресленнях; норми точності ; вибір засобів вимірювання достатньої точності.
 • Деталі машин: виконання проєктних та перевірочних розрахунків деталей машин та механізмів, використання отриманих знаннь при виконанні курсових проєктів та в професійній діяльності.
 • Технологія конструкційних матеріалів: основи технології виробництва металів, властивості, використання конструкційних матеріалів, методи їх випробування. 
 • Основи обробки матеріалів і інстументів: фізичні основи процесу різання; матеріали, що використовуються для виготовлення інструменту; типові конструкції інструментів; основні види механічної обробки різанням; правила техніки безпеки при виконанні операцій обробки матеріалів.
 • Машини та обладнання промисловості будівельних матеріалів:  принципи формування схем комплексної механізації при виробництві будівельних матеріалів з урахуванням фізико–механічних характеристик ґрунтів та корисних копалин та умов виробництва; конструкції основних типів машин, які використовуються на різних етапах технологічних процесів виготовлення будівельних матеріалів; основи розрахунків та конструювання машин та обладнання ПБМ та їх основних механізмів.
 • Насоси, компресори, вентилятори
 • Підйомно-транспортні машини: будову, принцип роботи і конструкцію деталей вантажопідйомних та транспортуючих машин, виконувати розрахунки основних параметрів, вміти аналізувати та оцінювати конструкції машин з точки зору техніко-економічних показників, знати правила технічної експлуатації та техніку безпеки при їх обслуговуванні. 
 • Монтаж технічне ослуговування і ремонт обладнання промисловості будівельних матеріалів: способи визначення належного рівня механізації монтажних робіт; визначення типу, кількості механізованого та допоміжного інструменту, організацію робочого місця для ефективного використання засобів механізації; аналізування та оцінювання конструкції машин з точки зору техніко-економічних показників.
 • Технології гарячої обробки матеріалів: загальні можливості ливарного виробництва, обробки металів тиском, зварювального виробництва та методи використання набутих знань при роботі на виробництві.
 • Спеціальне обладнання підприємств підгалузі: технічні характеристики, призначення, улаштування, принципів дії машин та обладнання.
 • Налагодження та іспит обладнання промисловості будівельних матеріалів: ефективне застосовування технологічного обладнання, оснащення, інструментів, засобів діагностики, контролю та вимірювання під час налагодження і іспитів обладнання; виконання роботи із уніфікації обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів; здійснення заходів з забезпечення надійності і безпеки виробництва.
 • Охорона праці та Охорона праці в галузі: небезпечні і шкідливі чинники середовища і наслідки їхніх негативних дій, засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів, основи законодавства по охороні праці, обов’язки власників по організації охорони праці на підприємствах, підходи і рішення по поліпшенню умов праці на виробництві.
 • Будівельні машини та Дорожні машини: будова, принцип роботи і конструкція деталей машин, механізмів, транспортні, транспортуючи та навантажувально розвантажувальні машини, вантажопідйомні машини, машини для земляних робіт, бетонних та залізобетонних виробів, будівельний інструмент, засоби автоматизації та експлуатації будівельної техніки. 
 • Основи конструювання машин та Технологічні основи в машинобудуванні: загальні вимоги до машин, етапи конструювання, види конструкторської документації, методи розрахунків деталей машин та обладнання.
 • Механізований інструмент та Пристрої малої механізації: вивчення процесів та явищ, які виникають при роботі механізованого інструмента; умов та області його застосування та будови; надійності та якості його інструмента.
 • Прикладні програми в інженерному проєктуванні та Основи автоматизованого проєктування: методи використання прикладних програм для роботи на підприємстві; набуття навичок опрацювання та можливість використання прикладних програм в інженерній діяльності. 

141 - Електроенергетика, електротехніка та електоромеханіка

     Спеціальність присвячена вивченню технічних завдань в сфері проєктування, експлуатації та ремонту електроустаткування, електричних мереж, та засобів їх обслуговування. Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється проєктуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчаються засоби використання відновлювальних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій.
     Випускники спеціальності є бажаними працівниками на промислових підприємствах та організаціях всіх форм власності. 

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Освітньо-професійна програма:

1. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 2. Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

Термін навчання:

 • на основі базової загальної освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі кваліфікованого робітника – 2 роки 10 місяців.

Стипендія:

 • ординарна – 1930 грн;
 • підвищена – 2809 грн.

На спеціальності вивчається:

 • Теоретичні основи електротехніки: електричні кола постійного та змінного струму, основні закони електротехніки, електромагнітні кола.
 • Електричні вимірювання та основи метрології: виконання вимірювань аналоговими електромеханічними, електронними і цифровими приладами; вимірювання параметрів електричних кіл та електричних величин.
 • Промислову електроніку та мікропроцесорну техніку: напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми, підсилювачі електричних сигналів, імпульсні пристрої, мікропроцесори та логічні основи мікропроцесорних систем, цифрову схемотехніку, силову електроніку.
 • Електричні машини: трансформатори, асинхронні і синхронні машини змінного струму, машини постійного струму.
 • Електричні апарати: пускачі, реле, електромагніти, апарти захисту та автоматизації.
 • Основи електроприводу: механіка електроприводу, властивості і характеристики електроприводів з двигунами постійного і змінного струмів та схеми керування ними.
 • Електричне освітлення та опромінювання: джерела світла, освітлювальні прилади та системи.
 • Основи електропостачання: режими роботи електроприймачів, розрахунок електричних навантажень, компенсацію реактивної потужності, виконання схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, показники якості електроенергії.
 • Комп’ютерне проєктування електричних систем: автоматизація розрахунків в Excel та Mathcad, виконання електротехнічних креслень в AutoCAD, SPlan, тощо, сімулятивне моделювання та проєктування електричних та електромеханічних сситем с Multisim.
 • Електропостачання підприємст та цівільних споруд : конструктивне виконання повітряних та кабельних ліній електропередачі, схеми заміщення електричних мереж, розрахунок параметрів електричної мережі, види електростанцій, генератори та компенсатори електростанцій, силові та вимірювальні трансформатори,  комутаційно-захисне обладнання, розподільні установки.
 • Енергозбереження: поновлювані та перспективні джерела електроенергії.
 • Монтаж та експлуатація електроустаткування: електропроводок, електроприводів, освітлювальних установок, засобів автоматизації, повітряних та кабельних ліній електропередачі.

161 - Хімічні технології та інженерія

   Спеціальність «Хімічні технології та інженерія» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з хімічної технології та інженерії.
Фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії може виконувати таку професійну роботу, пов’язану з технологіями виробництва новітніх будівельних матеріалів і виробів, високоякісного тарного та флоат-скла, склоблоків, триплексу, архітектурно-будівельної цегли та каменю, черепиці, теплоізоляційних керамічних матеріалів, базальтових теплозвукоізоляційних матеріалів, конструкційно-теплоізоляційних блоків із ніздрюватих бетонів, гарнітурів санітарної кераміки, тротуарних бетонних плиток, плиток для підлоги й облицювання, сухих будівельних сумішей тощо, а також роботу, пов’язану з основами менеджменту, маркетингу, підприємництва в будівельній галузі. Фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії може працювати у сферах бізнесу, маркетингу та виробництва будівельних матеріалів і виробів.
   Програма спеціальності передбачає оволодіння знаннями сучасного рівня, як з дисциплін загальної підготовки (математики, фізики, загальної хімії, екології, іноземної мови тощо), так і з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю (інженерної графіки, комп’ютерної техніки та програмування, аналітичної та фізичної хімії, теплотехнічного і механічного обладнання підприємств ТНіСМіВ, загальної технології ТНіСМіВ тощо). Близько половини навчального навантаження складає професійна підготовка здобувача освіти за обраною ним спеціалізацією.

Освітньо-професійна програма:

1. Хімічні технології та інженерія 2. Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • на основі кваліфікованого робітника – 2 роки 10 місяців.

Стипендія:

 • ординарна – 1510 грн;
 • підвищена – 2198 грн.

На спеціальності вивчається:

 • стан галузі та перспективи розвитку технології скла і скляних виробів, кераміки та вогнетривів, в’яжучих та емальованих виробів;
 • класифікацію різних видів ТНСМ, їх роль в розвитку науки і техніки;
 •  загальні і спеціальні властивості керамічних, вогнетривких, в’яжучих, емальованих та скломатеріалів: фізико-механічні, теплофізичні, електрофізичні, оптичні, в’яжучі;
 •  характеристику вітчизняної сировинної бази виробництва;
 •  способи отримання та властивості технологічних сумішей та приготування шихти;
 •  основні технологічні процеси, що супроводжують сушку та випал керамічних та вогнетривких виробів, варку скла, відпал скловиробів, клінкероутворення та тверднення в’яжучих матеріалів; 
 •  теплотехнічні процеси і конструкції теплотехнічного улаштування для забезпечення виробництва;
 •  механічне обладнання промисловості будівельних матеріалів;
 • ознайомлення з поопераційним контролем якості готових виробів;
 •  складання технологічних схем виробництва різних видів ТНСМ;
 •  виконують технологічні розрахунки, пов’язані з визначенням хімічного і шихтового складу технологічних сумішей;
 •  проєктують технологічні процеси і устаткування, виконують техніко-
  економічне обґрунтування і економічні розрахунки основних
  показників виробництва;
 •  контролюють якість продукту на усіх етапах виробництва.