Костянтинівський індустріальний фаховий коледж

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Забазпечення освітньої діяльності

Мовою освітнього процесу в Відокремленому структурному підрозділі «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” є українська мова.

Окрім державної, вивчається англійська мова (як навчальна дисципліна)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 10.

 • Державною мовою в Україні є українська мова
 • Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
 • Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»
Стаття 7. Мова освіти

 • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і
  комунальних закладах освіти.
 • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ
Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

 • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
 • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
 • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
 • У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 • Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

  Цілі

 1. Основними цілями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Коледжу є:
 2. Формування стійкої довіри до присвоєних Коледжом освітньо-професійних ступенів фахової передвищої освіти за всіма освітніми програмами в Україні та поза її межами.
 3. Забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, стандартам фахової передвищої освіти, Національній рамці кваліфікацій.
 4. Забезпечення розуміння, врахування та узгодження потреб щодо надання освітніх послуг усіх стейкхолдерів. Впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту безперервного розвитку Коледжу.

     Завдання

     Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Коледжу є:

1. Реалізація політики Коледжу щодо забезпечення якості освітньої діяльності і фахової передвищої освіти, що передбачає:

 • планування якості освіти (визначення стратегії, політики, цілей та вимог до якості фахової передвищої освіти);
 • розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освітньої діяльності і фахової передвищої освіти в Коледжі;
 • підготовку пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Коледжі;
 • координація роботи структурних підрозділів Коледжу з питань якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти.

2. Організація і здійснення моніторингу якості освітньої діяльності і фахової передвищої освіти за такими напрямами:

 • якість організації освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища, задоволеність здобувачів освіти викладацькою діяльністю педагогічних працівників);
 • якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів;
 • кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників);
 • якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випускників).

3. Організація та проведення маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень стейкхолдерів, а саме:

 • цільових груп абітурієнтів, батьків, студентів, викладачів, випускників, роботодавців для визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до якості освіти, напрямів удосконалення освітньої діяльності.

4. Забезпечення функціонування та постійного удосконалення інформаційної системи Коледжу для ефективного управління якістю фахової передвищої освіти освіти:

 • створення інформаційного банку даних моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в Коледжі;
 • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-методичних і навчальних працях працівників Коледжу та здобувачів фахової передвищої освіти;
 • інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Коледжу через інформаційні ресурси.

5. Аналіз та узагальнення стану якості фахової передвищої освіти та освітньої діяльності Коледжу, що передбачає:

 • аналіз та узагальнення результатів моніторингу якості освітнього процесу;
 • аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи атестаційних (екзаменаційних) комісій;
 • аналіз результатів професійної активності педагогічних працівників, циклових комісій Коледжу;
 • аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у діяльність Коледжу інноваційних технологій навчання;
 • аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними матеріально-технічними, інформаційними ресурсами;
 • внесення пропозицій та обґрунтування рекомендацій щодо поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів з питань підвищення якості фахової передвищої освіти та усунення виявлених порушень і недоліків.

     Вимоги щодо організації, функціонування та постійного вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» встановлені “Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти”, затвердженим рішенням педагогічної ради ВСП КІФК ДВНЗ ДонНТУ 24.02.2021 (протокол №4).

Практична підготовка

В основу підготовки майбутніх фахівців  покладено практичну направленість навчального процесу. Це одна з визначальних складових набуття студентами навичок практичної діяльності і майбутнього працевлаштування.

Практична підготовка студентів – обов’язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті отримання студентами професійних умінь і навичок для здобуття певного кваліфікаційного рівня. Практики проводяться шляхом проходження різних видів практичного навчання в умовах професійної діяльності під організаційно – методичним керівництвом викладачів закладу освіти та спеціалістів з певного фаху в кабінетах, лабораторіях, майстернях, а також на виробництві при проходженні різного виду практичних занять, навчальних і виробничих  практик.

Метою практичного навчання є оволодіння студентами формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування у них, на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових виробничих умовах; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Практичне навчання у коледжі проводиться за такими основними методами: усна розповідь, бесіда, демонстрація, самостійно організоване спостереження, практичний показ, вправи, ділові ігри, самостійне виконання виробничих завдань, перевірка результатів практики, набутих здобувачами освіти умінь і навичок.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час одержання достатнього обсягу практичних знань та вмінь.

Головною метою практичного навчання, як для керівників практики, так і для студентів, повинні бути наступні чинники:

 • оволодіння сучасними методами і формами організації праці
 • формування професійних вмінь, навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень;
 • вибір та реалізація найбільш ефективних та якісно можливих професійних рішень;
 • постійне оновлення своїх знань та творче застосування їх у практичній діяльності.

Схемою проходження практики студентами коледжу є інтеграція навчання з виробництвом. Суть інтегративної  технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти, паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності, отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять-екскурсій, проходження виробничих та переддипломних практик вони  ознайомлюються зі специфікою роботи  підприємств й організацій різних форм власності згідно з обраною професією.

За період проходження практики у студентів суттєво підвищується рівень виробничого виховання, вони більш ґрунтовно засвоюють нові наукові погляди на організацію виробничих процесів, знайомляться з сучасними технологіями та обладнанням. Такі якості дозволяють швидше адаптуватись на робочому місці після закінчення коледжу.

Отже, основне завдання навчального закладу – підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві. Підготовка до самостійної роботи включає в себе, з однієї сторони, озброєння основами знань, необхідними у роботі, з іншої – формування професійних умінь і навичок.

Упродовж навчання у коледжі згідно навчального плану проводяться такі види практик:

 • навальна практика зі спеціальності;
 • навчальна практика для отримання робітничої професії;
 • навчальні слюсарно-механічна, електромонтажна, практики з хімічного аналізу ТНСМ та технології ТНСМіВ;
 • виробнича-технологічна;
 • переддипломна.

Після завершення курсу навчання за результатами практики проводяться контрольні заходи.

Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на таких базових підприємствах:

 • ТОВ «Спецтехскло А»;
 • ТОВ  «Гласкомерц»;
 • ТОВ «Еталон-плюс»
 • ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»;
 • ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод» та інші.

Студенти, які здобувають освіту за спеціальностями 051  Економіка, 072  Фінанси, банківська справа та страхування, 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність проходять практику в:

 • АТ КБ«Приват Банк»;
 • Костянтинівсько-Дружківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Донецької області;
 • Управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради та інших установах міста та району.

Адміністрація коледжу постійно працює над питанням розширення бази практики та впровадження сучасних освітніх технологій в систему практичного навчання.

Запобігання корупції

З метою забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства України, а також підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у Відокремленому структурному підрозділі «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж   Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» діє Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Белянська Юлія Євгенівна.

Уповноважену особу призначено наказом директору закладу освіти від   11 червня  2020 року №75.

Повідомити про корупцію

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками або здобувачами освіти коледжу, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти на «лінію довіри» електронною поштою на адресу [email protected] .

Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону.

КІФК, Костянтинівський індустріальний фаховий коледж, ДВНЗ ДонНТУ, підготовка фахових молодших бакалаврів. Навчання на спеціальностях 051, 072, 076, 133, 141, 161

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:

Белянська Юлія Євгенівна

E-mail:    [email protected]

Сайт:      https://kitdonntu.com.ua

Конфлікт інтересів

Положення про запобігання конфлікту інтересів

Про дотримання Антикорупційного законодавства

Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

Поняття потенційного та реального конфлікту інтересів визначено у абзацах дев’ятому та тринадцятому статті 1 Закону. Заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначено статтями 28–36 Закону.

Крім того, 21.10.2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) оновило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції (далі – Методичні рекомендації).

Оновлені Методичні рекомендації доповнено низкою правових позицій, серед яких: 

 • наявність/відсутність конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з оплати праці (преміювання, встановлення надбавок) (п.п. 14.1.6 п. 14.1 розділу 14); 
 • конфлікт інтересів у керівника, у якого в підпорядкуванні працюють близькі особи (п.п. 2.2.1 п. 2.1 розділу 2);
 • конфлікт інтересів у особи при прийнятті рішень щодо свого керівника (п.п. 2.2.1 п. 2.1 розділу 2);
 • конфлікт інтересів у керівників закладів освіти, які працюють в цих же закладах за сумісництвом (п.п. 14.1.4 п. 14.1 розділу 14);
 • конфлікт інтересів при спільній роботі близьких осіб (п.п. 14.1.1. п. 14.1 розділу 14);
 • обмеження спільної роботи близьких осіб (п. 14.7 розділу 14).

Також Національне агентство розробило тест, який допомагає встановити наявність або відсутність у особи конфлікту інтересів. Тест може пройти будь-яка особа, яка має сумніви щодо наявності в неї конфлікту інтересів, і отримати відповідь на своє питання.

Методичні рекомендації та тест на виявлення конфлікту інтересу розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Національного агентства за посиланнями:

 1. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/premiyi-robota-z-rodychamy-j-osvityany-yaki-pratsyuyut-za-sumisnytstvom-nazk-onovylo-metodychni-rekomendatsiyi-z-konfliktu-interesiv/ 
 2. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/novyj-servis-vid-nazk-test-na-vyyavlennya-konfliktu-interesiv-stane-oriyentyrom-dlya-posadovtsiv/ 

Звертаю увагу, що відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону у разі  існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону.