Забезпечення якості освіти     Цілі

 1. Основними цілями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Коледжу є:
 2. Формування стійкої довіри до присвоєних Коледжом освітньо-професійних ступенів фахової передвищої освіти за всіма освітніми програмами в Україні та поза її межами.
 3. Забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, стандартам фахової передвищої освіти, Національній рамці кваліфікацій.
 4. Забезпечення розуміння, врахування та узгодження потреб щодо надання освітніх послуг усіх стейкхолдерів. Впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту безперервного розвитку Коледжу.

     Завдання

     Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Коледжу є:

1. Реалізація політики Коледжу щодо забезпечення якості освітньої діяльності і фахової передвищої освіти, що передбачає:

 • планування якості освіти (визначення стратегії, політики, цілей та вимог до якості фахової передвищої освіти);
 • розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освітньої діяльності і фахової передвищої освіти в Коледжі;
 • підготовку пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Коледжі;
 • координація роботи структурних підрозділів Коледжу з питань якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти.

2. Організація і здійснення моніторингу якості освітньої діяльності і фахової передвищої освіти за такими напрямами:

 • якість організації освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища, задоволеність здобувачів освіти викладацькою діяльністю педагогічних працівників);
 • якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів;
 • кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників);
 • якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випускників).

3. Організація та проведення маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень стейкхолдерів, а саме:

 • цільових груп абітурієнтів, батьків, студентів, викладачів, випускників, роботодавців для визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до якості освіти, напрямів удосконалення освітньої діяльності.

4. Забезпечення функціонування та постійного удосконалення інформаційної системи Коледжу для ефективного управління якістю фахової передвищої освіти освіти:

 • створення інформаційного банку даних моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в Коледжі;
 • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-методичних і навчальних працях працівників Коледжу та здобувачів фахової передвищої освіти;
 • інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Коледжу через інформаційні ресурси.

5. Аналіз та узагальнення стану якості фахової передвищої освіти та освітньої діяльності Коледжу, що передбачає:

 • аналіз та узагальнення результатів моніторингу якості освітнього процесу;
 • аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи атестаційних (екзаменаційних) комісій;
 • аналіз результатів професійної активності педагогічних працівників, циклових комісій Коледжу;
 • аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у діяльність Коледжу інноваційних технологій навчання;
 • аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними матеріально-технічними, інформаційними ресурсами;
 • внесення пропозицій та обґрунтування рекомендацій щодо поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів з питань підвищення якості фахової передвищої освіти та усунення виявлених порушень і недоліків.

     Вимоги щодо організації, функціонування та постійного вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» встановлені "Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти", затвердженим рішенням педагогічної ради ВСП КІФК ДВНЗ ДонНТУ 24.02.2021 (протокол №4).


Звіти з ККЕ

Аналізи ДКР 1-й семестр 2022-2023 р