Практична підготовкаВ основу підготовки майбутніх фахівців  покладено практичну направленість навчального процесу. Це одна з визначальних складових набуття студентами навичок практичної діяльності і майбутнього працевлаштування.

Практична підготовка студентів - обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті отримання студентами професійних умінь і навичок для здобуття певного кваліфікаційного рівня. Практики проводяться шляхом проходження різних видів практичного навчання в умовах професійної діяльності під організаційно - методичним керівництвом викладачів закладу освіти та спеціалістів з певного фаху в кабінетах, лабораторіях, майстернях, а також на виробництві при проходженні різного виду практичних занять, навчальних і виробничих  практик.

Метою практичного навчання є оволодіння студентами формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування у них, на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових виробничих умовах; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Практичне навчання у коледжі проводиться за такими основними методами: усна розповідь, бесіда, демонстрація, самостійно організоване спостереження, практичний показ, вправи, ділові ігри, самостійне виконання виробничих завдань, перевірка результатів практики, набутих здобувачами освіти умінь і навичок.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час одержання достатнього обсягу практичних знань та вмінь.

Головною метою практичного навчання, як для керівників практики, так і для студентів, повинні бути наступні чинники:

 • оволодіння сучасними методами і формами організації праці
 • формування професійних вмінь, навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень;
 • вибір та реалізація найбільш ефективних та якісно можливих професійних рішень;
 • постійне оновлення своїх знань та творче застосування їх у практичній діяльності.

Схемою проходження практики студентами коледжу є інтеграція навчання з виробництвом. Суть інтегративної  технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти, паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності, отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять-екскурсій, проходження виробничих та переддипломних практик вони  ознайомлюються зі специфікою роботи  підприємств й організацій різних форм власності згідно з обраною професією.

За період проходження практики у студентів суттєво підвищується рівень виробничого виховання, вони більш ґрунтовно засвоюють нові наукові погляди на організацію виробничих процесів, знайомляться з сучасними технологіями та обладнанням. Такі якості дозволяють швидше адаптуватись на робочому місці після закінчення коледжу.

Отже, основне завдання навчального закладу – підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві. Підготовка до самостійної роботи включає в себе, з однієї сторони, озброєння основами знань, необхідними у роботі, з іншої - формування професійних умінь і навичок.

Упродовж навчання у коледжі згідно навчального плану проводяться такі види практик:

 • навальна практика зі спеціальності;
 • навчальна практика для отримання робітничої професії;
 • навчальні слюсарно-механічна, електромонтажна, практики з хімічного аналізу ТНСМ та технології ТНСМіВ;
 • виробнича-технологічна;
 • переддипломна.

Після завершення курсу навчання за результатами практики проводяться контрольні заходи.

Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на таких базових підприємствах:

 • ТОВ «Спецтехскло А»;
 • ТОВ  «Гласкомерц»;
 • ТОВ «Еталон-плюс»
 • ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»;
 • ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод» та інші.

Студенти, які здобувають освіту за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність проходять практику в:

 • АТ КБ«Приват Банк»;
 • Костянтинівсько-Дружківському об ’ єднаному управлінні Пенсійного фонду України Донецької області;
 • Управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради та інших установах міста та району.

Адміністрація коледжу постійно працює над питанням розширення бази практики та впровадження сучасних освітніх технологій в систему практичного навчання.


Інформація для здобувачів освіти ВСП КІФК ДВНЗ ДонНТУ